การซ่อมแซม Hardware

เมื่อรับทราบถึงปัญหา ทางศูนย์จะวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยจะแบ่งออกเป็น 2  ประเภท คือ ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน hardware, software หรือปัญหาที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ โดยรอบ หลังจากทราบถึงปัญหาแล้วช่างจะทำการประเมินระยะเวลาที่เร็วที่สุด นอกจากนี้ทางศูนย์ยังเพิ่มความมั่นในให้ลูกค้าด้วยการนำเครื่องมือจาก Apple ในการยืนยันทั้งก่อน และหลังซ่อม เพื่อความมั่นใจว่าปัญหานั้นได้ถูกแก้ไขแล้ว